เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จากทั้งหมด 62 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,093,2961,081,8091,014,054398,787420,532384,39763.52 %61.13 %62.09 %
ตุลาคม1,033,1041,033,241939,723361,083381,179409,86565.05 %63.11 %56.38 %
พฤศจิกายน1,007,190995,725941,714380,965399,149333,01162.18 %59.91 %64.64 %
ธันวาคม958,688860,252812,355340,545272,589281,54464.48 %68.31 %65.34 %
มกราคม935,017950,313800,248292,549291,091256,10668.71 %69.37 %68.00 %
กุมภาพันธ์945,121968,060861,121314,063289,865302,66266.77 %70.06 %64.85 %
มีนาคม1,053,2551,006,1511,079,259404,767423,361443,77261.57 %57.92 %58.88 %
เมษายน1,133,058987,714952,608413,505384,828324,82663.51 %61.04 %65.90 %
พฤษภาคม1,227,5951,024,2151,032,368484,064397,121381,55960.57 %61.23 %63.04 %
มิถุนายน1,168,8221,026,896989,693497,537365,670378,01857.43 %64.39 %61.80 %
กรกฎาคม1,161,7801,072,505978,357469,011426,639371,39159.63 %60.22 %62.04 %
สิงหาคม1,213,2871,090,459990,640433,765437,248410,93364.25 %59.90 %58.52 %
รวมทั้งปี12,930,21312,097,34111,392,1414,790,6414,489,2714,278,08562.95 %62.89 %62.45 %