เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 63 หน่วยงาน จากทั้งหมด 77 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,023,0921,042,493980,290590,110698,822585,06542.32 %32.97 %40.32 %
ตุลาคม963,335978,274886,128525,307609,738556,84745.47 %37.67 %37.16 %
พฤศจิกายน2,862,578931,121808,026500,155615,545407,39682.53 %33.89 %49.58 %
ธันวาคม785,377725,064708,531451,333500,231361,44142.53 %31.01 %48.99 %
มกราคม803,997787,494680,645415,529395,725341,91448.32 %49.75 %49.77 %
กุมภาพันธ์812,533800,884705,210432,553381,699337,76346.76 %52.34 %52.10 %
มีนาคม936,591897,385861,778536,613456,566455,19842.71 %49.12 %47.18 %
เมษายน984,739863,858794,520555,441483,808449,84743.60 %43.99 %43.38 %
พฤษภาคม1,120,751944,831855,295675,185522,236481,42739.76 %44.73 %43.71 %
มิถุนายน1,128,587937,556889,361722,203566,916526,01336.01 %39.53 %40.85 %
กรกฎาคม1,077,563966,323860,406712,278594,589956,51733.90 %38.47 %-11.17 %
สิงหาคม1,069,599962,415861,927665,984590,211516,17137.74 %38.67 %40.11 %
รวมทั้งปี13,568,74210,837,6999,892,1196,782,6916,416,0875,975,59850.01 %40.80 %39.59 %