เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 64 หน่วยงาน จากทั้งหมด 79 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,032,4911,051,858989,343620,990727,382621,09539.86 %30.85 %37.22 %
ตุลาคม972,571987,416894,456549,037635,928577,51743.55 %35.60 %35.43 %
พฤศจิกายน2,883,942939,643815,956522,475640,985427,85681.88 %31.78 %47.56 %
ธันวาคม793,519731,852715,321476,413520,931380,01139.96 %28.82 %46.88 %
มกราคม811,783795,067687,402436,949416,305357,87446.17 %47.64 %47.94 %
กุมภาพันธ์820,743809,465713,184454,663403,509353,42344.60 %50.15 %50.44 %
มีนาคม945,615906,622871,337567,783484,196478,53839.96 %46.59 %45.08 %
เมษายน995,073873,625803,458581,841504,598470,36741.53 %42.24 %41.46 %
พฤษภาคม1,131,932955,594864,989710,885543,386502,66737.20 %43.14 %41.89 %
มิถุนายน1,139,063948,097899,328755,503592,296546,68333.67 %37.53 %39.21 %
กรกฎาคม1,087,398976,410869,627743,748623,869979,49731.60 %36.11 %-12.63 %
สิงหาคม1,079,156972,328870,918694,814624,081538,49135.62 %35.82 %38.17 %
รวมทั้งปี13,693,28610,947,9789,995,3197,115,1016,717,4676,234,01848.04 %38.64 %37.63 %