เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 57 หน่วยงาน จากทั้งหมด 83 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,417,7411,349,7831,253,343711,310681,376682,81749.83 %49.52 %45.52 %
ตุลาคม1,395,7331,285,7781,106,199696,796654,253651,18350.08 %49.12 %41.13 %
พฤศจิกายน1,444,2391,298,6301,169,812704,501664,912593,99351.22 %48.80 %49.22 %
ธันวาคม1,372,2011,141,5921,161,504647,989499,280541,33452.78 %56.26 %53.39 %
มกราคม1,405,6641,299,0751,016,009589,957594,021503,89558.03 %54.27 %50.40 %
กุมภาพันธ์1,466,6711,322,7411,163,698611,046617,922536,67558.34 %53.28 %53.88 %
มีนาคม1,480,5791,434,6281,366,769767,305708,674802,74948.18 %50.60 %41.27 %
เมษายน1,483,7101,389,4631,151,408779,720723,024581,60147.45 %47.96 %49.49 %
พฤษภาคม1,534,9741,362,4271,209,016929,522713,190682,47839.44 %47.65 %43.55 %
มิถุนายน1,493,8391,311,1851,208,748762,717690,207743,70448.94 %47.36 %38.47 %
กรกฎาคม1,472,4291,324,3521,173,741744,577822,582653,54949.43 %37.89 %44.32 %
สิงหาคม1,468,2741,282,5291,188,566689,139680,047721,57553.06 %46.98 %39.29 %
รวมทั้งปี17,436,05615,802,18314,168,8148,634,5788,049,4887,695,55350.48 %49.06 %45.69 %