เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จากทั้งหมด 56 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน766,8794,373,797754,159378,619408,432373,03150.63 %90.66 %50.54 %
ตุลาคม718,515748,374698,049374,384435,206406,03747.89 %41.85 %41.83 %
พฤศจิกายน689,610700,918692,643376,631431,390358,27945.38 %38.45 %48.27 %
ธันวาคม642,379610,756626,224337,015390,543355,31447.54 %36.06 %43.26 %
มกราคม665,094694,857611,332296,403377,970303,50655.43 %45.60 %50.35 %
กุมภาพันธ์703,648705,802665,007302,158372,560295,96457.06 %47.21 %55.49 %
มีนาคม819,286854,529828,861455,281460,136442,18444.43 %46.15 %46.65 %
เมษายน815,917822,649774,303405,100422,864416,86250.35 %48.60 %46.16 %
พฤษภาคม808,233803,427695,597570,627425,366432,90429.40 %47.06 %37.77 %
มิถุนายน763,752690,901696,874514,085411,326438,91432.69 %40.47 %37.02 %
กรกฎาคม764,928697,790658,716429,943435,710420,67843.79 %37.56 %36.14 %
สิงหาคม749,973703,824672,521404,350424,192343,71946.08 %39.73 %48.89 %
รวมทั้งปี8,908,21412,407,6268,374,2844,844,5964,995,6944,587,39245.62 %59.74 %45.22 %