เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จากทั้งหมด 73 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,082,230735,875719,856607,774596,961643,92743.84 %18.88 %10.55 %
ตุลาคม709,685747,795661,060640,467555,913978,5859.75 %25.66 %-48.03 %
พฤศจิกายน698,575714,375682,224626,202568,741529,19510.36 %20.39 %22.43 %
ธันวาคม668,687646,151661,953606,615503,386527,5219.28 %22.09 %20.31 %
มกราคม687,435700,359636,039553,912548,738469,21419.42 %21.65 %26.23 %
กุมภาพันธ์725,920714,688686,143582,013554,029490,26719.82 %22.48 %28.55 %
มีนาคม767,636722,020706,518692,786648,228663,5739.75 %10.22 %6.08 %
เมษายน782,158705,117643,115623,788620,916577,65520.25 %11.94 %10.18 %
พฤษภาคม780,715732,073675,201706,830657,690619,6229.46 %10.16 %8.23 %
มิถุนายน766,757728,198690,709653,428621,611612,61514.78 %14.64 %11.31 %
กรกฎาคม781,670720,379655,241623,193634,449610,57020.27 %11.93 %6.82 %
สิงหาคม774,983720,040644,613602,984635,111581,09822.19 %11.80 %9.85 %
รวมทั้งปี9,226,4518,587,0688,062,6727,519,9917,145,7747,303,84318.50 %16.78 %9.41 %