เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 69 หน่วยงาน จากทั้งหมด 75 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,284,8901,321,3671,228,886889,430906,028855,39030.78 %31.43 %30.39 %
ตุลาคม1,253,7061,320,1481,105,740855,624856,909821,88631.75 %35.09 %25.67 %
พฤศจิกายน1,358,0311,296,0351,106,208852,593840,712719,13737.22 %35.13 %34.99 %
ธันวาคม1,279,6231,176,5951,133,1641,088,031752,823709,17514.97 %36.02 %37.42 %
มกราคม1,243,0051,314,8491,000,935731,105806,336610,07741.18 %38.67 %39.05 %
กุมภาพันธ์1,354,5301,267,7361,117,519794,879811,147689,44941.32 %36.02 %38.31 %
มีนาคม1,454,4531,295,8191,296,708919,1591,001,772960,68836.80 %22.69 %25.91 %
เมษายน1,453,0741,207,5531,084,513931,355943,624847,02435.90 %21.86 %21.90 %
พฤษภาคม1,414,9811,251,9251,130,368993,309955,674842,07729.80 %23.66 %25.50 %
มิถุนายน1,357,5501,220,4151,698,799937,813960,915867,78630.92 %21.26 %48.92 %
กรกฎาคม1,389,1831,339,2311,638,368965,190977,585885,20530.52 %27.00 %45.97 %
สิงหาคม1,409,7501,317,9481,672,365948,1531,018,057811,28532.74 %22.75 %51.49 %
รวมทั้งปี16,252,77715,329,62015,213,57310,906,63910,831,5829,619,17732.89 %29.34 %36.77 %