เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 67 หน่วยงาน จากทั้งหมด 68 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,243,2971,242,4851,120,507609,166647,526616,45051.00 %47.88 %44.98 %
ตุลาคม1,455,1211,287,389971,315624,924582,814589,79757.05 %54.73 %39.28 %
พฤศจิกายน1,424,5871,567,168990,999636,628611,927513,93055.31 %60.95 %48.14 %
ธันวาคม1,337,7871,468,942938,170622,327534,458528,58053.48 %63.62 %43.66 %
มกราคม1,422,3051,587,385854,449482,129529,251347,86966.10 %66.66 %59.29 %
กุมภาพันธ์1,477,7971,426,079943,192572,927534,538454,71061.23 %62.52 %51.79 %
มีนาคม1,704,8881,280,7141,099,817652,598694,535570,71561.72 %45.77 %48.11 %
เมษายน1,804,3381,166,7751,001,862606,311538,337485,33266.40 %53.86 %51.56 %
พฤษภาคม1,761,9721,262,9251,118,385651,607891,657503,09163.02 %29.40 %55.02 %
มิถุนายน1,646,0021,175,4501,057,929727,987553,647520,87455.77 %52.90 %50.76 %
กรกฎาคม1,605,2321,170,6101,097,402706,631619,089417,97055.98 %47.11 %61.91 %
สิงหาคม1,523,7191,105,7521,098,832686,555629,394468,73854.94 %43.08 %57.34 %
รวมทั้งปี18,407,04515,741,67412,292,8607,579,7927,367,1726,018,05658.82 %53.20 %51.04 %