เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จากทั้งหมด 47 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน520,469532,160599,469459,092400,635378,72711.79 %24.72 %36.82 %
ตุลาคม525,391557,632552,626437,324435,458409,11516.76 %21.91 %25.97 %
พฤศจิกายน550,562541,096532,978458,463443,061368,16716.73 %18.12 %30.92 %
ธันวาคม524,182495,047682,071421,363374,308386,03519.62 %24.39 %43.40 %
มกราคม512,559534,894887,436386,435388,122282,28724.61 %27.44 %68.19 %
กุมภาพันธ์555,120521,656552,257386,508354,081310,11330.37 %32.12 %43.85 %
มีนาคม550,766581,625490,431429,986435,863420,12721.93 %25.06 %14.34 %
เมษายน559,752593,919477,220432,153405,151373,24422.80 %31.78 %21.79 %
พฤษภาคม554,704652,594495,469505,977429,974413,9868.78 %34.11 %16.45 %
มิถุนายน544,968653,144508,369416,893439,533400,48323.50 %32.71 %21.22 %
กรกฎาคม574,514643,413390,136453,021477,296398,19021.15 %25.82 %-2.06 %
สิงหาคม563,791602,597396,628457,795492,832381,94518.80 %18.22 %3.70 %
รวมทั้งปี6,536,7786,909,7776,565,0915,245,0085,076,3124,522,41819.76 %26.53 %31.11 %