เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จากทั้งหมด 49 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน392,250369,323388,831221,922312,345347,22043.42 %15.43 %10.70 %
ตุลาคม364,461397,546339,967280,626330,042288,37223.00 %16.98 %15.18 %
พฤศจิกายน355,084360,734344,468338,266340,443247,7584.74 %5.62 %28.08 %
ธันวาคม332,614321,513326,403307,921243,345234,1127.42 %24.31 %28.28 %
มกราคม338,064371,455302,613251,885292,287192,23225.49 %21.31 %36.48 %
กุมภาพันธ์350,808355,458341,147281,966288,468268,35819.62 %18.85 %21.34 %
มีนาคม373,889415,386385,876319,577334,035354,00114.53 %19.58 %8.26 %
เมษายน370,502352,154339,367288,902304,586330,86922.02 %13.51 %2.50 %
พฤษภาคม389,715375,081358,994339,410315,942296,61012.91 %15.77 %17.38 %
มิถุนายน390,408384,836355,119357,220310,920319,3248.50 %19.21 %10.08 %
กรกฎาคม381,772383,826342,027316,786341,620298,70217.02 %11.00 %12.67 %
สิงหาคม383,036404,393346,194322,685369,462272,67615.76 %8.64 %21.24 %
รวมทั้งปี4,422,6024,491,7054,171,0073,627,1663,783,4943,450,23217.99 %15.77 %17.28 %