เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จากทั้งหมด 51 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน392,250369,323388,647221,922312,345347,22043.42 %15.43 %10.66 %
ตุลาคม364,461397,546340,826280,626330,042288,37223.00 %16.98 %15.39 %
พฤศจิกายน355,084360,734344,932338,266340,443247,7584.74 %5.62 %28.17 %
ธันวาคม332,614321,513326,061307,921243,345234,1127.42 %24.31 %28.20 %
มกราคม338,064371,455303,358251,885292,287192,23225.49 %21.31 %36.63 %
กุมภาพันธ์350,808355,458341,131281,966288,468268,35819.62 %18.85 %21.33 %
มีนาคม373,889415,386380,014319,577334,035354,00114.53 %19.58 %6.85 %
เมษายน370,502352,154335,713288,902304,586330,86922.02 %13.51 %1.44 %
พฤษภาคม389,715375,081354,239339,410315,942296,61012.91 %15.77 %16.27 %
มิถุนายน390,408384,836350,563357,220310,920319,3248.50 %19.21 %8.91 %
กรกฎาคม381,772383,826337,934316,786341,620298,70217.02 %11.00 %11.61 %
สิงหาคม383,036404,393346,321322,685369,462272,67615.76 %8.64 %21.27 %
รวมทั้งปี4,422,6024,491,7054,149,7393,627,1663,783,4943,450,23217.99 %15.77 %16.86 %