เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จากทั้งหมด 49 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน461,445403,087402,634331,993284,610238,43628.05 %29.39 %40.78 %
ตุลาคม395,038412,116378,194328,141263,874258,40116.93 %35.97 %31.68 %
พฤศจิกายน388,239395,633382,582301,521263,266248,63622.34 %33.46 %35.01 %
ธันวาคม372,987356,373364,891264,687236,521226,92829.04 %33.63 %37.81 %
มกราคม372,700396,602382,873231,702234,054183,24837.83 %40.99 %52.14 %
กุมภาพันธ์389,035383,479412,019252,498258,827184,00235.10 %32.51 %55.34 %
มีนาคม403,459467,755451,384280,474287,862258,17730.48 %38.46 %42.80 %
เมษายน418,523466,693392,141254,661261,503282,37239.15 %43.97 %27.99 %
พฤษภาคม434,789475,820434,440281,869258,669266,55935.17 %45.64 %38.64 %
มิถุนายน421,036459,386431,989332,568253,847263,32821.01 %44.74 %39.04 %
กรกฎาคม421,058459,789417,392292,323269,429274,54830.57 %41.40 %34.22 %
สิงหาคม409,098451,406426,207282,094314,680261,97231.05 %30.29 %38.53 %
รวมทั้งปี4,887,4065,128,1404,876,7473,434,5323,187,1422,946,60729.73 %37.85 %39.58 %