เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จากทั้งหมด 58 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน482,577515,293515,552280,652275,948375,85741.84 %46.45 %27.10 %
ตุลาคม456,854497,149500,406261,407356,120345,15042.78 %28.37 %31.03 %
พฤศจิกายน481,877510,344516,196302,486369,573352,14137.23 %27.58 %31.78 %
ธันวาคม463,114497,354516,680300,141356,158368,76235.19 %28.39 %28.63 %
มกราคม477,866519,725526,131291,676359,329379,51438.96 %30.86 %27.87 %
กุมภาพันธ์473,117514,669869,381298,940350,803389,79536.81 %31.84 %55.16 %
มีนาคม504,232545,427578,323330,328396,281437,37234.49 %27.34 %24.37 %
เมษายน495,767526,182498,605304,976348,690341,86338.48 %33.73 %31.44 %
พฤษภาคม492,083517,708510,072343,345349,745347,00530.23 %32.44 %31.97 %
มิถุนายน495,788502,783891,702369,561345,853417,30225.46 %31.21 %53.20 %
กรกฎาคม501,256519,267547,263443,546392,332371,96711.51 %24.45 %32.03 %
สิงหาคม506,377516,189509,596425,174397,837352,42216.04 %22.93 %30.84 %
รวมทั้งปี5,830,9076,182,0906,979,9073,952,2324,298,6724,479,15132.22 %30.47 %35.83 %