เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน จากทั้งหมด 65 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน287,117313,272311,214229,513233,965204,68120.06 %25.32 %34.23 %
ตุลาคม290,719294,834284,682216,675225,176202,90525.47 %23.63 %28.73 %
พฤศจิกายน287,407283,011293,974229,940223,668196,25919.99 %20.97 %33.24 %
ธันวาคม363,630283,041292,066212,066215,321182,99741.68 %23.93 %37.34 %
มกราคม274,990302,902280,280248,412214,562166,7359.66 %29.16 %40.51 %
กุมภาพันธ์278,599311,847323,448205,027215,004168,94626.41 %31.05 %47.77 %
มีนาคม308,139333,933382,439242,291254,584226,43321.37 %23.76 %40.79 %
เมษายน310,376292,353295,386251,014210,630203,74619.13 %27.95 %31.02 %
พฤษภาคม329,384288,939280,720261,670209,306196,68820.56 %27.56 %29.93 %
มิถุนายน329,728283,895288,909231,622196,039185,34929.75 %30.95 %35.85 %
กรกฎาคม324,630282,187274,493224,9921,089,364194,82930.69 %-286.04 %29.02 %
สิงหาคม315,253302,562261,346218,298227,798373,87930.75 %24.71 %-43.06 %
รวมทั้งปี3,699,9723,572,7773,568,9582,771,5203,515,4192,503,44625.09 %1.61 %29.85 %