เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จากทั้งหมด 54 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน389,096380,066365,813215,080226,430214,36744.72 %40.42 %41.40 %
ตุลาคม368,746399,775363,120212,535210,059217,87342.36 %47.46 %40.00 %
พฤศจิกายน377,463399,001361,058227,823203,800206,99839.64 %48.92 %42.67 %
ธันวาคม366,491377,221363,397223,266239,484198,26739.08 %36.51 %45.44 %
มกราคม388,928396,478361,113220,901224,573212,33743.20 %43.36 %41.20 %
กุมภาพันธ์383,675376,306366,781215,866224,307216,73143.74 %40.39 %40.91 %
มีนาคม393,678404,893405,003254,374258,802254,70435.39 %36.08 %37.11 %
เมษายน379,295374,475338,259223,760237,300209,15541.01 %36.63 %38.17 %
พฤษภาคม384,713362,508345,715232,898230,199207,54539.46 %36.50 %39.97 %
มิถุนายน368,382371,604351,537227,774222,137215,12138.17 %40.22 %38.81 %
กรกฎาคม356,392362,620349,825224,102213,790228,16637.12 %41.04 %34.78 %
สิงหาคม357,065381,588378,076231,508229,818212,34435.16 %39.77 %43.84 %
รวมทั้งปี4,513,9244,586,5344,349,6972,709,8862,720,7002,593,60939.97 %40.68 %40.37 %