เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน จากทั้งหมด 67 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน847,554881,047838,966498,053558,690556,48241.24 %36.59 %33.67 %
ตุลาคม837,557840,121829,140461,066503,701569,20444.95 %40.04 %31.35 %
พฤศจิกายน1,471,432858,821836,735515,860551,309536,48564.94 %35.81 %35.88 %
ธันวาคม840,249841,612827,573525,501542,648528,23237.46 %35.52 %36.17 %
มกราคม862,784901,232797,194518,689572,369507,85039.88 %36.49 %36.30 %
กุมภาพันธ์863,814887,807776,479521,501550,268463,56839.63 %38.02 %40.30 %
มีนาคม890,008943,227883,433578,954605,052571,08634.95 %35.85 %35.36 %
เมษายน855,307897,915771,767509,230501,161503,64740.46 %44.19 %34.74 %
พฤษภาคม870,924845,916760,684529,703464,920429,51939.18 %45.04 %43.54 %
มิถุนายน888,804832,443784,032566,747476,605469,97936.23 %42.75 %40.06 %
กรกฎาคม870,088833,547768,263564,421534,834475,45635.13 %35.84 %38.11 %
สิงหาคม871,290875,714724,028576,719565,444433,38633.81 %35.43 %40.14 %
รวมทั้งปี10,969,81210,439,4019,598,2946,366,4446,427,0016,044,89341.96 %38.44 %37.02 %