เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จากทั้งหมด 59 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน757,401740,062679,033320,647345,041332,46257.66 %53.38 %51.04 %
ตุลาคม777,524707,392659,933287,690299,290334,93463.00 %57.69 %49.25 %
พฤศจิกายน784,739748,369658,666329,632336,637283,47857.99 %55.02 %56.96 %
ธันวาคม849,337767,371701,588336,957311,271253,24760.33 %59.44 %63.90 %
มกราคม845,805862,398713,277294,053514,011290,69965.23 %40.40 %59.24 %
กุมภาพันธ์817,725857,594731,024312,685292,950286,66361.76 %65.84 %60.79 %
มีนาคม814,157926,543808,369316,727314,956515,16961.10 %66.01 %36.27 %
เมษายน843,696811,490663,052294,097264,461299,18465.14 %67.41 %54.88 %
พฤษภาคม823,0791,100,170671,800318,201260,804265,48061.34 %76.29 %60.48 %
มิถุนายน847,773730,314685,554372,733287,590288,65056.03 %60.62 %57.90 %
กรกฎาคม820,720739,046634,473362,046302,592331,65255.89 %59.06 %47.73 %
สิงหาคม846,298784,352587,936368,233353,314281,51356.49 %54.95 %52.12 %
รวมทั้งปี9,828,2549,775,1018,194,7053,913,7013,882,9153,763,13060.18 %60.28 %54.08 %