เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 65 หน่วยงาน จากทั้งหมด 66 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน937,100993,5061,055,841487,934386,036367,94347.93 %61.14 %65.15 %
ตุลาคม934,669978,768981,888337,315342,245430,42663.91 %65.03 %56.16 %
พฤศจิกายน947,606971,713963,432373,742382,467351,41060.56 %60.64 %63.53 %
ธันวาคม907,137916,246912,854370,450356,222343,91359.16 %61.12 %62.33 %
มกราคม924,113999,014916,745334,958333,026367,71063.75 %66.66 %59.89 %
กุมภาพันธ์914,660967,238929,897347,804325,918370,58861.97 %66.30 %60.15 %
มีนาคม986,430993,833994,275352,881359,913434,77764.23 %63.79 %56.27 %
เมษายน1,008,604940,738882,154359,818343,383376,25464.33 %63.50 %57.35 %
พฤษภาคม960,033934,065837,423364,832350,408361,95562.00 %62.49 %56.78 %
มิถุนายน914,933973,039810,563458,628350,154382,99749.87 %64.01 %52.75 %
กรกฎาคม930,8541,001,700770,954405,437380,601356,73956.44 %62.00 %53.73 %
สิงหาคม934,1631,073,101774,741385,089421,273381,36658.78 %60.74 %50.78 %
รวมทั้งปี11,300,30211,742,96410,830,7674,578,8884,331,6454,526,07959.48 %63.11 %58.21 %