เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จากทั้งหมด 63 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน886,755804,864959,212508,192468,969490,56542.69 %41.73 %48.86 %
ตุลาคม890,746789,626938,704459,855441,194482,33948.37 %44.13 %48.62 %
พฤศจิกายน878,733771,535885,783471,484423,009425,00946.35 %45.17 %52.02 %
ธันวาคม1,476,800763,213870,854458,346407,154395,94768.96 %46.65 %54.53 %
มกราคม890,415786,059870,659429,844475,295439,75451.73 %39.53 %49.49 %
กุมภาพันธ์872,359761,166880,044432,542426,652435,75750.42 %43.95 %50.48 %
มีนาคม922,182750,111946,653520,995493,341502,77043.50 %34.23 %46.89 %
เมษายน963,716804,300912,137448,294407,291487,89853.48 %49.36 %46.51 %
พฤษภาคม996,713831,467932,862483,001382,690409,50351.54 %53.97 %56.10 %
มิถุนายน917,070849,780889,928476,153375,276372,57948.08 %55.84 %58.13 %
กรกฎาคม936,022879,320879,344465,645411,179402,93850.25 %53.24 %54.18 %
สิงหาคม958,202952,099837,126476,395463,001398,91850.28 %51.37 %52.35 %
รวมทั้งปี11,589,7119,743,54010,803,3055,630,7455,175,0505,243,97651.42 %46.89 %51.46 %