เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จากทั้งหมด 52 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน400,072404,996406,617183,574247,666255,80354.11 %38.85 %37.09 %
ตุลาคม409,041416,768372,715339,925222,001199,44616.90 %46.73 %46.49 %
พฤศจิกายน408,829404,154389,822242,148238,225191,47840.77 %41.06 %50.88 %
ธันวาคม390,602375,003371,413245,904184,559185,62337.04 %50.78 %50.02 %
มกราคม395,951422,225346,924198,268196,428152,08549.93 %53.48 %56.16 %
กุมภาพันธ์417,013406,489378,744226,242223,699184,66545.75 %44.97 %51.24 %
มีนาคม444,041421,725438,069277,986249,956267,42437.40 %40.73 %38.95 %
เมษายน443,274403,949367,621247,704255,767220,64744.12 %36.68 %39.98 %
พฤษภาคม452,366443,524378,685262,996261,332242,08541.86 %41.08 %36.07 %
มิถุนายน428,065437,789388,735274,811237,280244,36635.80 %45.80 %37.14 %
กรกฎาคม427,551434,003360,302249,111264,784228,64841.74 %38.99 %36.54 %
สิงหาคม413,139423,717373,817251,474258,540216,16539.13 %38.98 %42.17 %
รวมทั้งปี5,029,9444,994,3424,573,4633,000,1432,840,2372,588,43440.35 %43.13 %43.40 %