เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 140 หน่วยงาน จากทั้งหมด 878 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน923,148900,330937,295665,604679,536725,91127.90 %24.52 %22.55 %
ตุลาคม921,739900,703908,627721,023687,783680,56521.78 %23.64 %25.10 %
พฤศจิกายน902,982865,868905,499662,039636,549598,74126.68 %26.48 %33.88 %
ธันวาคม876,505814,323851,997633,913546,994672,93927.68 %32.83 %21.02 %
มกราคม882,327867,083828,534599,877596,863506,51832.01 %31.16 %38.87 %
กุมภาพันธ์927,398871,297882,573603,841672,457528,89634.89 %22.82 %40.07 %
มีนาคม1,006,736964,3271,000,986818,491707,805734,50218.70 %26.60 %26.62 %
เมษายน1,043,062975,954974,459791,397790,999696,92124.13 %18.95 %28.48 %
พฤษภาคม1,034,5361,004,4521,013,641829,523853,123714,47519.82 %15.07 %29.51 %
มิถุนายน1,006,305965,2471,004,214771,503826,200721,96923.33 %14.41 %28.11 %
กรกฎาคม1,040,954960,607983,240712,297797,906753,21531.57 %16.94 %23.39 %
สิงหาคม985,325950,026977,195703,334818,372708,57128.62 %13.86 %27.49 %
รวมทั้งปี11,551,01811,040,21611,268,2608,512,8428,614,5868,043,22226.30 %21.97 %28.62 %