เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้ไฟฟ้าในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,4654,4384,4845,9446,3308,443-33.13 %-42.62 %-88.29 %
ตุลาคม4,4424,5425,9196,2525,9697,690-40.76 %-31.43 %-29.93 %
พฤศจิกายน4,3384,2926,0625,9126,2505,481-36.30 %-45.61 %9.59 %
ธันวาคม3,9503,7235,7066,2584,9875,695-58.42 %-33.97 %0.19 %
มกราคม4,2414,4195,5295,2815,3024,726-24.51 %-19.97 %14.52 %
กุมภาพันธ์4,1654,1696,1545,3905,1215,355-29.41 %-22.83 %12.97 %
มีนาคม4,6594,7567,0487,6727,3776,427-64.68 %-55.09 %8.82 %
เมษายน4,5854,4406,3859,1637,5166,407-99.85 %-69.28 %-0.33 %
พฤษภาคม4,6654,5146,6586,5198,2572,576-39.74 %-82.89 %61.30 %
มิถุนายน4,6204,0926,8007,2908,3436,647-57.78 %-103.88 %2.26 %
กรกฎาคม4,5864,4726,4676,2807,1147,668-36.95 %-59.08 %-18.56 %
สิงหาคม4,4364,3586,6607,2348,2186,536-63.08 %-88.60 %1.87 %
รวมทั้งปี53,15152,21673,87479,19580,78373,651-49.00 %-54.71 %0.30 %