เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน จากทั้งหมด 28 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน676685676799727822-18.14 %-6.04 %-21.50 %
ตุลาคม672681676692636659-2.93 %6.62 %2.55 %
พฤศจิกายน6746816766436567664.49 %3.60 %-13.25 %
ธันวาคม681681676742680714-8.93 %0.11 %-5.54 %
มกราคม681681676731716585-7.31 %-5.10 %13.51 %
กุมภาพันธ์681681685732732607-7.47 %-7.56 %11.46 %
มีนาคม681681685710748800-4.33 %-9.83 %-16.71 %
เมษายน681681681771855765-13.24 %-25.55 %-12.41 %
พฤษภาคม6766816816577386272.92 %-8.34 %7.96 %
มิถุนายน681681685682857568-0.14 %-25.88 %17.08 %
กรกฎาคม685681685774793544-12.94 %-16.44 %20.63 %
สิงหาคม685676685723872570-5.57 %-28.90 %16.78 %
รวมทั้งปี8,1548,1708,1708,6559,0088,026-6.15 %-10.27 %1.75 %