เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,2696,5497,08182569380390.02 %89.42 %88.66 %
ตุลาคม8,2696,5497,09674167156291.04 %89.76 %92.08 %
พฤศจิกายน8,2696,5497,12164963951892.15 %90.24 %92.73 %
ธันวาคม8,2696,5497,11267577366491.84 %88.19 %90.66 %
มกราคม8,2696,5497,11264474422392.21 %88.63 %96.86 %
กุมภาพันธ์8,2696,5497,11258348630492.95 %92.57 %95.73 %
มีนาคม8,2696,5497,11264551153492.20 %92.19 %92.48 %
เมษายน8,2696,5497,11263535036392.32 %94.65 %94.90 %
พฤษภาคม8,2696,5497,1129492489588.52 %96.22 %98.66 %
มิถุนายน8,2696,5497,11261154226092.61 %91.72 %96.35 %
กรกฎาคม8,2696,5497,11269755421791.57 %91.54 %96.95 %
สิงหาคม8,2696,5497,112820651190.08 %90.06 %99.99 %
รวมทั้งปี99,22578,58985,3058,4756,8644,54491.46 %91.27 %94.67 %