เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,2205,2265,2392,5322,2373,14651.50 %57.19 %39.94 %
ตุลาคม5,2205,2115,2332,3411,8982,67755.15 %63.57 %48.83 %
พฤศจิกายน5,2175,2145,2332,4231,8482,31853.56 %64.56 %55.70 %
ธันวาคม5,2145,2175,2332,0242,2372,57461.17 %57.12 %50.80 %
มกราคม5,2235,2205,2332,7323,13329447.70 %39.98 %94.38 %
กุมภาพันธ์5,2265,2305,2332,7713,52794846.99 %32.56 %81.89 %
มีนาคม5,2265,2305,2392,2112,3271,73657.71 %55.50 %66.86 %
เมษายน5,2265,2305,2391,96913813362.32 %97.36 %97.46 %
พฤษภาคม5,2235,2395,2392,71237858848.08 %92.79 %88.78 %
มิถุนายน5,2235,2395,2331,5668851,10470.02 %83.12 %78.90 %
กรกฎาคม5,2235,2365,2302,4572,3529952.97 %55.07 %98.11 %
สิงหาคม5,2265,2365,2302,7292,23621447.79 %57.30 %95.91 %
รวมทั้งปี62,67162,72762,81228,46623,19615,83254.58 %63.02 %74.79 %