เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 1 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,8906,9277,1341,6682,0951,82975.79 %69.75 %74.37 %
ตุลาคม6,7996,8467,1431,6261,7661,90976.09 %74.20 %73.27 %
พฤศจิกายน6,7996,8627,1492,2861,9191,54966.38 %72.03 %78.33 %
ธันวาคม6,8246,8747,1492,0071,7351,63970.60 %74.76 %77.08 %
มกราคม6,8377,0347,1591,6541,8341,15475.81 %73.92 %83.87 %
กุมภาพันธ์6,8377,0437,1621,7491,3431,24674.42 %80.93 %82.60 %
มีนาคม6,8377,0467,1592,1391,2541,99668.71 %82.21 %72.12 %
เมษายน6,8377,0465,7671,67486791975.51 %87.69 %84.07 %
พฤษภาคม6,8377,0465,7671,6861,15074775.33 %83.68 %87.05 %
มิถุนายน6,8377,0465,5172,0751,39296469.65 %80.25 %82.53 %
กรกฎาคม6,9937,1184,9922,0391,94430370.84 %72.69 %93.94 %
สิงหาคม6,9937,1344,9951,7632,23046874.78 %68.75 %90.64 %
รวมทั้งปี82,31984,02377,09422,36619,53014,72272.83 %76.76 %80.90 %