เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 3 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,4555,5805,5801,37061482574.88 %88.99 %85.22 %
ตุลาคม5,4555,5805,5801,43181543673.77 %85.39 %92.19 %
พฤศจิกายน5,4555,5805,5801,07780162480.26 %85.65 %88.82 %
ธันวาคม5,4555,5805,58031763440294.18 %88.64 %92.80 %
มกราคม5,4555,5805,58050458436890.77 %89.53 %93.40 %
กุมภาพันธ์5,4555,5805,58059387654789.12 %84.30 %90.19 %
มีนาคม5,4555,5805,5804794621,05891.23 %91.73 %81.03 %
เมษายน5,4555,5805,58079722613785.38 %95.95 %97.54 %
พฤษภาคม5,4555,5805,58041129619092.46 %94.69 %96.60 %
มิถุนายน5,4555,5805,58074849236886.29 %91.18 %93.41 %
กรกฎาคม5,4555,5805,5801,02737042981.18 %93.37 %92.31 %
สิงหาคม5,4555,5805,58085458322684.34 %89.54 %95.95 %
รวมทั้งปี65,45766,95766,9579,6086,7545,61085.32 %89.91 %91.62 %