เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน201,590152,167148,41585,99598,09367,22657.34 %35.54 %54.70 %
ตุลาคม201,478151,942147,96457,15573,49937,85671.63 %51.63 %74.42 %
พฤศจิกายน201,015151,888147,94671,06767,71353,20364.65 %55.42 %64.04 %
ธันวาคม203,675151,979147,89677,61247,48441,85661.89 %68.76 %71.70 %
มกราคม203,006151,988148,174129,30767,16138,27936.30 %55.81 %74.17 %
กุมภาพันธ์203,012151,998147,98986,20397,65785,38557.54 %35.75 %42.30 %
มีนาคม203,106203,197147,84275,81174,119117,65462.67 %63.52 %20.42 %
เมษายน201,712198,769197,26978,22466,75172,00961.22 %66.42 %63.50 %
พฤษภาคม240,386198,776194,28997,84228,32569,49159.30 %85.75 %64.23 %
มิถุนายน203,344198,682194,35881,900114,14284,84759.72 %42.55 %56.35 %
กรกฎาคม238,150202,503194,298119,04074,00356,45450.01 %63.46 %70.94 %
สิงหาคม203,003202,671194,636143,49691,85574,11729.31 %54.68 %61.92 %
รวมทั้งปี2,503,4772,116,5602,011,0751,103,653900,802798,37655.92 %57.44 %60.30 %