เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 32 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,2224,4504,9061,4761,1833,31565.03 %73.42 %32.43 %
ตุลาคม4,2224,3745,0591,7671,5801,61858.14 %63.87 %68.02 %
พฤศจิกายน4,2224,3745,0591,7921,6061,57557.56 %63.29 %68.87 %
ธันวาคม4,2604,3745,0592,5271,4671,64740.68 %66.45 %67.44 %
มกราคม4,2604,3745,0972,1751,7291,61848.94 %60.46 %68.26 %
กุมภาพันธ์4,2794,3745,0971,9961,7341,65953.34 %60.35 %67.45 %
มีนาคม4,2794,3745,0972,1471,8332,15849.82 %58.08 %57.66 %
เมษายน4,2414,3745,0971,3782,6031,71467.52 %40.49 %66.38 %
พฤษภาคม4,24110,4595,1161,5822,3851,70262.69 %77.20 %66.72 %
มิถุนายน4,2414,6405,1731,1472,1321,73772.96 %54.06 %66.43 %
กรกฎาคม4,2414,6405,1731,3702,4291,69167.69 %47.65 %67.32 %
สิงหาคม4,2414,6405,1731,6252,6031,76661.68 %43.91 %65.86 %
รวมทั้งปี50,94759,44861,10220,98323,28422,19958.82 %60.83 %63.67 %