เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 22 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,2061,1812,28049562969558.91 %46.71 %69.52 %
ตุลาคม1,1681,2722,18546893055059.88 %26.93 %74.82 %
พฤศจิกายน1,1681,1521,80554781752253.14 %29.09 %71.07 %
ธันวาคม1,1681,2821,82452967260954.73 %47.55 %66.58 %
มกราคม1,2251,1741,99556353853354.05 %54.13 %73.29 %
กุมภาพันธ์1,2631,1802,28062452068850.55 %55.93 %69.81 %
มีนาคม1,1681,1471,99559757175248.83 %50.24 %62.29 %
เมษายน1,1681,1382,28055446080152.54 %59.60 %64.88 %
พฤษภาคม1,1681,1402,12861552064947.31 %54.37 %69.49 %
มิถุนายน1,1681,1512,03358957162549.56 %50.39 %69.25 %
กรกฎาคม1,1681,1651,99568265239641.63 %44.05 %80.16 %
สิงหาคม1,1681,1522,18560663080748.10 %45.28 %63.08 %
รวมทั้งปี14,20114,13424,9866,8707,5107,62851.62 %46.86 %69.47 %