เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,0339601,9683023821,09970.76 %60.17 %44.17 %
ตุลาคม9389601,9682385431,15774.58 %43.44 %41.20 %
พฤศจิกายน1,0339601,9682925451,09171.74 %43.23 %44.56 %
ธันวาคม8439601,9683015341,17064.23 %44.37 %40.52 %
มกราคม1,1289601,96827350899575.79 %47.07 %49.43 %
กุมภาพันธ์1,0339601,96829853799871.18 %44.08 %49.26 %
มีนาคม9389601,96831361086166.59 %36.42 %56.23 %
เมษายน1,1289601,96832372580371.32 %24.45 %59.18 %
พฤษภาคม1,0339601,96830871867670.21 %25.21 %65.63 %
มิถุนายน8439601,96836863571756.29 %33.87 %63.56 %
กรกฎาคม1,1289601,96848261879657.24 %35.59 %59.56 %
สิงหาคม1,0339601,96842762470058.66 %35.03 %64.43 %
รวมทั้งปี12,10811,51823,6123,9266,97911,06467.57 %39.41 %53.14 %