เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 16 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8889831,32663468187428.66 %30.73 %34.10 %
ตุลาคม8889831,32663473172428.66 %25.68 %45.36 %
พฤศจิกายน9459831,32660272468436.28 %26.38 %48.37 %
ธันวาคม9459831,32670370460825.62 %28.43 %54.13 %
มกราคม9459831,32671767955924.14 %30.99 %57.84 %
กุมภาพันธ์9649831,32662868852834.92 %30.07 %60.18 %
มีนาคม9641,0401,13575370250921.89 %32.50 %55.17 %
เมษายน9641,0401,32674083357723.27 %19.94 %56.49 %
พฤษภาคม1,0021,0401,32667968241532.29 %34.44 %68.73 %
มิถุนายน1,0021,3261,32673956133326.28 %57.65 %74.85 %
กรกฎาคม1,0021,3261,32670463338629.79 %52.22 %70.85 %
สิงหาคม9831,3261,32672476047526.38 %42.66 %64.16 %
รวมทั้งปี11,49412,99715,7168,2558,3776,67228.18 %35.54 %57.55 %