เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,4441,4442,0902,20124221-52.45 %98.34 %89.44 %
ตุลาคม1,0631,4442,09011,273199.91 %11.79 %99.95 %
พฤศจิกายน1,2531,4442,0901,1387915809.21 %45.24 %72.25 %
ธันวาคม1,2531,4442,10992956395325.86 %61.02 %54.84 %
มกราคม1,1581,3872,1091,2391683-6.97 %99.93 %67.64 %
กุมภาพันธ์1,2531,4442,10992927062725.92 %81.26 %70.27 %
มีนาคม1,3491,4822,10917425833587.09 %82.58 %84.10 %
เมษายน1,4441,8242,109173830899.93 %59.53 %85.38 %
พฤษภาคม1,2921,8242,1281496199.93 %72.83 %99.96 %
มิถุนายน1,5391,8242,109144018499.94 %75.85 %91.29 %
กรกฎาคม1,4441,8242,10918836313486.99 %80.10 %93.62 %
สิงหาคม1,5011,8242,1092424369598.40 %86.68 %67.04 %
รวมทั้งปี15,99319,20625,2726,8265,4604,72257.32 %71.57 %81.32 %