เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7801,3501,521797274882-2.22 %79.74 %42.02 %
ตุลาคม7801,1981,5216743901,31513.61 %67.46 %13.56 %
พฤศจิกายน7801,1981,521824686882-5.64 %42.76 %42.02 %
ธันวาคม7801,1981,5217384795805.33 %60.06 %61.91 %
มกราคม9891,1981,521416841,18457.98 %93.02 %22.17 %
กุมภาพันธ์9891,1981,52136527351963.04 %77.20 %65.87 %
มีนาคม1,0651,2171,52167945854936.20 %62.37 %63.94 %
เมษายน1,0651,2171,52174416931430.14 %86.09 %79.39 %
พฤษภาคม1,0081,2171,5217676933723.86 %94.31 %77.85 %
มิถุนายน1,0271,3501,52141246387659.90 %65.74 %42.43 %
กรกฎาคม1,0271,3501,52127449121573.36 %63.60 %85.88 %
สิงหาคม1,0271,3501,52127445865673.36 %66.08 %56.87 %
รวมทั้งปี11,31515,04218,2566,9634,2938,30838.46 %71.46 %54.49 %