เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,9061,4681,81128875870284.88 %48.39 %61.25 %
ตุลาคม1,8491,4681,81146677973674.78 %46.97 %59.34 %
พฤศจิกายน1,8491,4681,81146669271374.78 %52.89 %60.65 %
ธันวาคม1,7541,4681,81163653568663.74 %63.57 %62.10 %
มกราคม1,7541,4681,81165270875262.82 %51.80 %58.44 %
กุมภาพันธ์1,7541,4681,81156949660767.54 %66.19 %66.48 %
มีนาคม1,7541,4681,81164545952363.19 %68.75 %71.12 %
เมษายน1,7541,4681,81172290061958.85 %38.69 %65.79 %
พฤษภาคม1,7541,4681,81153484355469.54 %42.57 %69.42 %
มิถุนายน1,7541,5441,81165763561862.55 %58.88 %65.87 %
กรกฎาคม1,7541,5441,81171485863559.28 %44.43 %64.95 %
สิงหาคม1,7541,5441,81165596752662.63 %37.39 %70.95 %
รวมทั้งปี21,38517,84821,7277,0058,6307,67067.24 %51.65 %64.70 %