เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 11 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน78372678315829552479.78 %59.43 %33.11 %
ตุลาคม78372678340836464047.95 %49.87 %18.28 %
พฤศจิกายน78372678323573158269.97 %-0.65 %25.73 %
ธันวาคม78372678355438767929.19 %46.72 %13.29 %
มกราคม78370778358224225425.63 %65.78 %67.61 %
กุมภาพันธ์783707783801226306-2.26 %68.08 %60.97 %
มีนาคม82170778331957841661.12 %18.29 %46.92 %
เมษายน82170778361763431324.82 %10.31 %60.05 %
พฤษภาคม82170778366769533518.81 %1.68 %57.26 %
มิถุนายน82178378351342440537.57 %45.84 %48.23 %
กรกฎาคม82178378342770237348.00 %10.33 %52.31 %
สิงหาคม82178378353258031335.24 %25.95 %60.05 %
รวมทั้งปี9,6258,7889,3975,8135,8575,13939.60 %33.36 %45.32 %