เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 16 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน62562562534340142645.12 %35.85 %31.90 %
ตุลาคม62562592940844361634.78 %29.16 %33.75 %
พฤศจิกายน6256251,00542163742532.66 %-1.85 %57.76 %
ธันวาคม6256251,005695478659-11.28 %23.54 %34.41 %
มกราคม6256251,00547279252624.45 %-26.78 %47.64 %
กุมภาพันธ์6256251,00543463738430.53 %-1.85 %61.82 %
มีนาคม6256251,00553345757114.72 %26.88 %43.20 %
เมษายน6256251,005792518505-26.78 %17.15 %49.72 %
พฤษภาคม6256251,00540144554035.85 %28.86 %46.32 %
มิถุนายน6257771,005637423486-1.85 %45.60 %51.61 %
กรกฎาคม6257771,00547847046623.54 %39.48 %53.60 %
สิงหาคม6257771,00544363750129.16 %17.97 %50.20 %
รวมทั้งปี7,4997,95611,6076,0566,3366,10519.24 %20.35 %47.40 %