เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,0563,0563,2461,6749631,25645.23 %68.47 %61.31 %
ตุลาคม3,0563,0563,2469971,0041,35367.36 %67.15 %58.30 %
พฤศจิกายน3,0563,0563,2461,5111,1811,02650.55 %61.36 %68.40 %
ธันวาคม3,0563,0563,2461,1161,1191,63363.46 %63.38 %49.68 %
มกราคม3,0563,0563,2461,3111,0251,04357.11 %66.47 %67.88 %
กุมภาพันธ์3,0563,0563,2461,32899189856.55 %67.58 %72.34 %
มีนาคม3,0563,0563,2461,1518001,25062.33 %73.81 %61.49 %
เมษายน3,0563,0563,2271,3378101,06756.24 %73.51 %66.93 %
พฤษภาคม3,0563,0563,2271,64692383646.12 %69.80 %74.09 %
มิถุนายน3,0563,2463,2271,1951,0801,50260.90 %66.74 %53.46 %
กรกฎาคม3,0563,2463,2271,1511,1411,32762.34 %64.83 %58.87 %
สิงหาคม3,0563,2463,2271,2071,52280860.50 %53.11 %74.97 %
รวมทั้งปี36,66737,23838,85415,62412,55713,99857.39 %66.28 %63.97 %