เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 19 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,1631,0681,1061,421776843-22.17 %27.31 %23.79 %
ตุลาคม1,1251,1251,5621,3655992,579-21.38 %46.73 %-65.07 %
พฤศจิกายน1,2391,1631,5811,283677593-3.60 %41.75 %62.51 %
ธันวาคม1,2771,1061,6197547601,99340.93 %31.30 %-23.09 %
มกราคม1,3151,2011,6768166871,43237.94 %42.81 %14.59 %
กุมภาพันธ์1,3341,1821,54369270866748.15 %40.11 %56.79 %
มีนาคม1,2771,1251,60094888587425.75 %21.35 %45.38 %
เมษายน1,3151,1821,65761991382252.89 %22.75 %50.41 %
พฤษภาคม1,3721,2391,5437901,0171,13142.44 %17.87 %26.74 %
มิถุนายน1,3911,3721,5817241,1041,07547.92 %19.54 %32.01 %
กรกฎาคม1,3151,3341,5626321,0651,21151.92 %20.16 %22.45 %
สิงหาคม1,3531,5621,5817171,1021,07547.02 %29.45 %31.99 %
รวมทั้งปี15,47414,65718,61210,76210,29314,29330.45 %29.78 %23.20 %