เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 5 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,2312,2882,4211,4891,2761,09833.28 %44.23 %54.66 %
ตุลาคม2,2502,2882,5541,2131,2081,39646.09 %47.21 %45.35 %
พฤศจิกายน2,2122,2882,5541,5631,07789429.33 %52.93 %65.02 %
ธันวาคม2,2502,2882,5541,3441,1321,53840.25 %50.55 %39.80 %
มกราคม2,2312,2882,5541,3659741,33738.84 %57.43 %47.68 %
กุมภาพันธ์2,2692,2882,5548951,5041,02860.57 %34.29 %59.76 %
มีนาคม2,2692,2882,5541,3951,1691,33538.53 %48.92 %47.74 %
เมษายน2,2502,2882,5541,1571,30195748.57 %43.13 %62.55 %
พฤษภาคม2,2692,2882,5541,2431,36194445.23 %40.54 %63.05 %
มิถุนายน2,2692,4212,5541,2351,0961,06645.60 %54.73 %58.26 %
กรกฎาคม2,2692,4212,5541,1669,0461,12348.62 %-273.60 %56.02 %
สิงหาคม2,2692,4212,5541,4841,2442,17634.60 %48.64 %14.83 %
รวมทั้งปี27,04127,85830,52015,54822,38714,89042.50 %19.64 %51.21 %