เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 11 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6626626626206768136.36 %-2.05 %-22.85 %
ตุลาคม6626626626278174265.24 %-23.36 %35.65 %
พฤศจิกายน6626626626506684101.87 %-0.93 %38.13 %
ธันวาคม6626626626316504334.67 %1.87 %34.67 %
มกราคม6626626626136314427.48 %4.68 %33.18 %
กุมภาพันธ์6626626626617424160.19 %-12.15 %37.14 %
มีนาคม662662662666705419-0.65 %-6.54 %36.64 %
เมษายน662662662665742426-0.37 %-12.15 %35.65 %
พฤษภาคม6626626626507244061.87 %-9.34 %38.62 %
มิถุนายน662662662676705410-2.05 %-6.54 %38.13 %
กรกฎาคม662662662702780433-5.98 %-17.75 %34.67 %
สิงหาคม6626626626538,3544101.31 %-1,161.81 %38.13 %
รวมทั้งปี7,9457,9457,9457,81316,1945,4441.66 %-103.84 %31.48 %