เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,0191,9622,5141,1081,12558545.11 %42.66 %76.74 %
ตุลาคม1,8861,9622,7041,930993794-2.32 %49.39 %70.65 %
พฤศจิกายน1,8861,9622,7041,7391,2418757.81 %36.75 %67.65 %
ธันวาคม1,8671,9622,7041,5541,3161,72116.78 %32.92 %36.37 %
มกราคม1,9051,9622,7041,0861,02454542.98 %47.80 %79.86 %
กุมภาพันธ์1,9051,9622,7041,09773839742.41 %62.38 %85.33 %
มีนาคม1,9621,9622,7041,37545581629.95 %76.84 %69.82 %
เมษายน1,9811,9622,7041,0291,39669548.06 %28.87 %74.29 %
พฤษภาคม1,9811,9622,74296496739951.35 %50.72 %85.44 %
มิถุนายน1,9812,2482,74284878767557.22 %65.00 %75.37 %
กรกฎาคม1,9812,2482,7421,0481,05660447.12 %53.01 %77.97 %
สิงหาคม1,9812,2482,7421,17588148940.71 %60.82 %82.16 %
รวมทั้งปี23,34024,40532,41114,95311,9798,59435.93 %50.91 %73.48 %