เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,1893,1323,7781,4491,51775054.57 %51.55 %80.14 %
ตุลาคม2,6182,7893,9682,4281,1841,1357.25 %57.56 %71.41 %
พฤศจิกายน2,5992,8653,9682,0621,3831,27820.66 %51.75 %67.79 %
ธันวาคม2,6562,7513,9681,9931,4752,12024.98 %46.37 %46.58 %
มกราคม2,6942,7893,9681,5761,12692041.51 %59.62 %76.82 %
กุมภาพันธ์2,9232,7893,9681,52984660247.68 %69.67 %84.83 %
มีนาคม3,0942,7513,9681,9377011,04237.40 %74.54 %73.74 %
เมษายน2,9992,7513,9681,4152,0491,00452.80 %25.54 %74.71 %
พฤษภาคม2,9033,0184,0061,4121,17957951.39 %60.93 %85.56 %
มิถุนายน2,8653,3034,0061,2911,02291454.96 %69.04 %77.18 %
กรกฎาคม2,9993,3034,0061,4351,43078952.13 %56.72 %80.30 %
สิงหาคม2,9993,3034,0061,6811,26569143.93 %61.70 %82.75 %
รวมทั้งปี34,53835,54547,58320,20715,17711,82441.49 %57.30 %75.15 %