เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   1,112,0021,122,0781,097,529372,733371,685377,66366.48 %66.88 %65.59 %
รวม1,112,0021,122,0781,097,529372,733371,685377,66366.48 %66.88 %65.59 %
หน่วยงานภายใต้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   63,11863,39964,3066,0723,8012,25390.38 %94.00 %96.50 %
รวม63,11863,39964,3066,0723,8012,25390.38 %94.00 %96.50 %