เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้ กรมธุรกิจพลังงาน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กรมธุรกิจพลังงาน   1,188,2941,136,6061,088,117340,578329,324319,18071.34 %71.03 %70.67 %
รวม1,188,2941,136,6061,088,117340,578329,324319,18071.34 %71.03 %70.67 %
หน่วยงานภายใต้ กรมธุรกิจพลังงาน ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กรมธุรกิจพลังงาน   66,62365,47961,95217,05511,0405,75274.40 %83.14 %90.72 %
รวม66,62365,47961,95217,05511,0405,75274.40 %83.14 %90.72 %