เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   1,756,0011,439,4711,484,1621,270,2251,224,4871,051,69627.66 %14.93 %29.14 %
รวม1,756,0011,439,4711,484,1621,270,2251,224,4871,051,69627.66 %14.93 %29.14 %
หน่วยงานภายใต้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   99,22578,58985,3058,4756,8644,54491.46 %91.27 %94.67 %
รวม99,22578,58985,3058,4756,8644,54491.46 %91.27 %94.67 %