เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   1,317,5471,229,1811,148,216639,000631,000571,00051.50 %48.67 %50.27 %
รวม1,317,5471,229,1811,148,216639,000631,000571,00051.50 %48.67 %50.27 %
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน   63,90061,49260,6208,8575,4824,49086.14 %91.08 %92.59 %
รวม63,90061,49260,6208,8575,4824,49086.14 %91.08 %92.59 %