เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   4,310,5144,339,3453,782,8493,469,0352,848,0482,424,60019.52 %34.37 %35.91 %
รวม4,310,5144,339,3453,782,8493,469,0352,848,0482,424,60019.52 %34.37 %35.91 %
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   86,90986,46586,33050,65052,14433,17541.72 %39.69 %61.57 %
รวม86,90986,46586,33050,65052,14433,17541.72 %39.69 %61.57 %