เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 71 หน่วยงาน จาก 108 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   3,071,0803,029,9993,008,3494,097,5964,149,5444,175,219-33.43 %-36.95 %-38.79 %
ตำรวจภูธรภาค 1   716,909709,932591,042632,595510,669491,40611.76 %28.07 %16.86 %
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.)   966,335970,619951,8781,687,4021,549,1831,550,867-74.62 %-59.61 %-62.93 %
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)   391,581356,249919,905367,675398,9823,673,5026.11 %-12.00 %-299.34 %
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.)   713,075700,305686,0401,140,2321,152,6001,228,411-59.90 %-64.59 %-79.06 %
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)   508,579509,924350,463290,305300,377278,29442.92 %41.09 %20.59 %
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)   738,252722,374908,4251,839,2611,833,0001,872,000-149.14 %-153.75 %-106.07 %
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.)   
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.)   
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.)   452,381474,581470,067354,000405,000401,00021.75 %14.66 %14.69 %
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.)   182,256182,604179,523190,064199,222204,932-4.28 %-9.10 %-14.15 %
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.)   
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)   1,708,2401,123,3471,066,7641,504,223877,132685,85711.94 %21.92 %35.71 %
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.)   41,038,55540,877,65011,158,13024,688,86725,724,61325,059,93939.84 %37.07 %-124.59 %
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.)   4,805,4604,863,5621,211,9746,284,8605,327,1204,968,468-30.79 %-9.53 %-309.95 %
กองการต่างประเทศ(ตท.)   
กองวินัย(วน.)   195,711215,585199,885108,24397,97295,43844.69 %54.56 %52.25 %
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)   
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)   242,072345,215334,728180,000202,000191,00025.64 %41.49 %42.94 %
กองสารนิเทศ(สท.)   249,298251,991250,879412,250250,82667,265-65.36 %0.46 %73.19 %
กองบินตำรวจ(บ.ตร.)   11,355,04811,339,45411,118,315996,781942,174804,50191.22 %91.69 %92.76 %
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.)   
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)   293,284338,983327,241347,584338,258314,787-18.51 %0.21 %3.81 %
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)   
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)   
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)   146,267172,541157,87843,94444,69238,45269.96 %74.10 %75.64 %
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.)   1,259,6371,191,0591,164,4171,042,0001,005,000924,00017.28 %15.62 %20.65 %
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.   
กองการเงิน (กง.สงป.)   501,719480,865463,601294,353315,010274,86141.33 %34.49 %40.71 %
กองทะเบียนพล สกพ.   442,734589,999567,979371,465411,366358,24116.10 %30.28 %36.93 %
กองงบประมาณ(งป.สงป.)   262,316263,559255,231128,396143,938134,34551.05 %45.39 %47.36 %
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ   
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ   
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.   
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ   
กองสวัสดิการ สกพ.   
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2   222,996223,049218,518204,840203,036108,3578.14 %8.97 %50.41 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8   
กองตำรวจสื่อสาร   693,430774,127741,1331,494,0641,697,2681,618,487-115.46 %-119.25 %-118.38 %
กองทะเบียนประวัติอาชญากร   765,332756,848743,953977,000897,407926,876-27.66 %-18.57 %-24.59 %
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง   473,515473,868468,230910,093944,7791,164,729-92.20 %-99.38 %-148.75 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1   286,622286,346282,884340,196348,639351,061-18.69 %-21.75 %-24.10 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2   
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3   193,925196,998151,62556,30556,93357,28670.97 %71.10 %62.22 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4   213,079226,930234,573160,304186,552175,44424.77 %17.79 %25.21 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5   210,032233,929284,54585,839105,968111,94659.13 %54.70 %60.66 %
กองบังคับการตำรวจทางหลวง   345,246344,350352,117422,231426,840436,356-22.30 %-23.96 %-23.92 %
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว   308,061307,842304,469267,200259,500233,00013.26 %15.70 %23.47 %
กองบังคับการตำรวจน้ำ   1,379,4721,378,8901,349,8921,140,0351,099,5551,099,77017.36 %20.26 %18.53 %
กองบังคับการตำรวจรถไฟ   1,010,5851,004,050969,69038,183322,989182,46996.22 %67.83 %81.18 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค   317,761322,008354,196385,084388,986375,424-21.19 %-20.80 %-5.99 %
กองบังคับการปราบปราม   
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   261,375287,773280,900267,346266,423272,169-2.28 %7.42 %3.11 %
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์   827,998851,086819,422377,496403,265463,50954.41 %52.62 %43.43 %
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   504,991492,920479,680452,339468,696405,97610.43 %4.91 %15.37 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3   759,931718,357670,563234,300262,342265,17269.17 %63.48 %60.46 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5   270,408286,140292,889118,390131,440128,99756.22 %54.06 %55.96 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9   179,664132,597130,463145,728163,980164,24418.89 %-23.67 %-25.89 %
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง   387,177540,334657,349671,739672,002585,916-73.50 %-24.37 %10.87 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2   205,480225,541225,403303,004370,806362,721-47.46 %-64.41 %-60.92 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7   87,536119,729115,653123,978124,045117,332-41.63 %-3.60 %-1.45 %
กองกฎหมาย   
กองคดีอาญา   
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง   
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน   855,697598,683572,690926,663820,400831,900-8.29 %-37.03 %-45.26 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6   839,013671,904687,013179,080377,904215,58878.66 %43.76 %68.62 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1   1,194,7121,221,0001,197,673919,243740,670674,59223.06 %39.34 %43.67 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2   317,566307,966310,989189,988104,328103,56240.17 %66.12 %66.70 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3   763,529284,272278,447627,054627,463643,97017.87 %-120.73 %-131.27 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4   
บก.ปส.2 บช.ปส.   416,173429,469419,599170,276133,014172,91759.09 %69.03 %58.79 %
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)   435,666435,926425,749442,712493,737479,113-1.62 %-13.26 %-12.53 %
บก.ปส.4 บช.ปส.   560,690567,106561,275231,386213,118200,39158.73 %62.42 %64.30 %
บก.ปส.1 บช.ปส.   686,096679,705671,470357,474346,830307,13647.90 %48.97 %54.26 %
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.   312,363312,363306,02183,01265,21258,61773.42 %79.12 %80.85 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9   
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ   
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล   
กองบังคับการตำรวจจราจร   1,205,831996,4291,062,4041,547,0001,794,0001,480,643-28.29 %-80.04 %-39.37 %
บก.ตชด.ภาค 1   779,664781,874773,127646,548666,341658,37817.07 %14.78 %14.84 %
บก.ตชด.ภาค 2   540,222538,704525,214490,345468,899474,6939.23 %12.96 %9.62 %
บก.ตชด.ภาค 3   377,981378,240388,974362,232373,961306,6014.17 %1.13 %21.18 %
บก.ตชด.ภาค 4   383,992374,120381,718195,543207,613200,12149.08 %44.51 %47.57 %
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.   675,727677,106646,364997,240968,2721,127,036-47.58 %-43.00 %-74.37 %
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.   640,075642,247629,136618,591683,687800,9843.36 %-6.45 %-27.31 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6   223,925236,139232,059102,055130,899142,19554.42 %44.57 %38.72 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10   236,615255,414261,097353,061401,590414,481-49.21 %-57.23 %-58.75 %
โรงพยาบาลดารารัศมี   505,442541,751496,824308,313311,828309,38339.00 %42.44 %37.73 %
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า   
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4   1,883,1821,995,3281,958,476199,021225,619199,02789.43 %88.69 %89.84 %
บก.กฝ.บช.ตชด.   
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา   107,361110,645108,3988,7077,2546,12391.89 %93.44 %94.35 %
กองบัญชี(กช.สงป.)   162,425163,494224,159100,879104,108101,04037.89 %36.32 %54.92 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   287,118292,096288,162255,003243,190258,45111.19 %16.74 %10.31 %
กองอัตรากำลัง สกพ.   
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8   1,067,023235,005229,54597,783288,959273,80890.84 %-22.96 %-19.28 %
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.   
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.   
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1   1,973,0041,195,7641,134,125392,176443,848471,87280.12 %62.88 %58.39 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7   263,727272,154267,115210,299151,856153,31120.26 %44.20 %42.60 %
รวม97,840,22695,089,01561,508,68767,189,47367,374,72968,465,95731.33 %29.15 %-11.31 %
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 84 หน่วยงาน จาก 108 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   707,414707,413707,414212,259226,376185,19770.00 %68.00 %73.82 %
ตำรวจภูธรภาค 1   138,737135,460135,460113,702132,27799,68718.05 %2.35 %26.41 %
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.)   358,285358,285358,28483,92356,14158,33876.58 %84.33 %83.72 %
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.)   92,16675,06981,21363,552175,94060,97231.05 %-134.37 %24.92 %
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.)   84,66978,66078,660208,988189,845210,417-146.83 %-141.35 %-167.50 %
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)   95,63695,72895,74373,29978,57198,30823.36 %17.92 %-2.68 %
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)   95,10490,789189,10948,66066,12170,14548.83 %27.17 %62.91 %
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.)   
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.)   
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.)   108,152108,152108,15252,60165,04565,39251.36 %39.86 %39.54 %
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.)   40,05639,67441,14928,81730,15128,62328.06 %24.00 %30.44 %
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.)   35,01644,63034,52515,39816,64917,65356.03 %62.70 %48.87 %
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)   275,625121,646123,50444,30229,56223,83483.93 %75.70 %80.70 %
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.)   30,79331,18332,87927,21952,44556,03211.61 %-68.18 %-70.42 %
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.)   22,92822,92820,893127,088121,43258,057-454.30 %-429.63 %-177.88 %
กองการต่างประเทศ(ตท.)   
กองวินัย(วน.)   27,47129,00031,5296,1266,7533,87877.70 %76.72 %87.70 %
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)   18,92418,29016,7694,6954,7925,78575.19 %73.80 %65.50 %
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.)   46,12956,39759,10121,44525,03729,05953.51 %55.61 %50.83 %
กองสารนิเทศ(สท.)   34,41234,08434,0845,4485,5034,61984.17 %83.85 %86.45 %
กองบินตำรวจ(บ.ตร.)   257,525252,063260,33895,09396,97796,38863.07 %61.53 %62.98 %
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.)   90,47383,48273,62231,31018,53011,11265.39 %77.80 %84.91 %
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)   57,24059,53464,1228,5017,9657,89385.15 %86.62 %87.69 %
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)   57,86857,86855,41012,01513,38511,58879.24 %76.87 %79.09 %
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)   14,5629,5649,67314,73314,07215,511-1.17 %-47.14 %-60.35 %
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)   13,67812,34610,86818,18819,90821,313-32.98 %-61.25 %-96.11 %
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.)   201,812166,307166,30746,55453,79651,65476.93 %67.65 %68.94 %
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.   
กองการเงิน (กง.สงป.)   54,40454,40453,31114,06512,50211,27074.15 %77.02 %78.86 %
กองทะเบียนพล สกพ.   
กองงบประมาณ(งป.สงป.)   38,58539,67738,28431,31035,39932,21618.85 %10.78 %15.85 %
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ   24,74023,15622,71915,99521,36715,65235.35 %7.73 %31.11 %
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ   19,74619,82820,59310,1969,845155,33948.37 %50.35 %-654.35 %
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.   53,09943,95643,09033,47934,32433,00236.95 %21.91 %23.41 %
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ   
กองสวัสดิการ สกพ.   
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ   18,54019,63322,0369,68723,03410,69347.75 %-17.32 %51.48 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2   26,74726,77526,77539,54237,8677,184-47.84 %-41.43 %73.17 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8   
กองตำรวจสื่อสาร   227,119266,139257,70039,44148,33541,78782.63 %81.84 %83.78 %
กองทะเบียนประวัติอาชญากร   102,091100,039104,85012,44813,53410,42987.81 %86.47 %90.05 %
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี   22,83028,25527,4746,0546,20711,81773.48 %78.03 %56.99 %
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง   32,08936,80038,76711,7758,9226,70163.31 %75.76 %82.71 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1   49,67549,67549,67519,72424,30455,10060.29 %51.07 %-10.92 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2   
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3   19,28119,85419,85418,18933,42229,9505.66 %-68.34 %-50.85 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4   17,32817,32939,88738,52746,96043,257-122.33 %-171.00 %-8.45 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5   23,38631,90749,66518,48920,31823,54720.94 %36.32 %52.59 %
กองบังคับการตำรวจทางหลวง   69,82169,82176,04896,91898,71696,485-38.81 %-41.38 %-26.87 %
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว   71,25571,25571,255153,710127,268131,263-115.72 %-78.61 %-84.22 %
กองบังคับการตำรวจน้ำ   577,150577,150577,1502,267,3312,554,8572,524,110-292.85 %-342.67 %-337.34 %
กองบังคับการตำรวจรถไฟ   124,933124,933124,933123,059114,047133,0981.50 %8.71 %-6.54 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค   89,64581,52677,39837,69652,96257,35557.95 %35.04 %25.90 %
กองบังคับการปราบปราม   
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   50,38056,11556,11564,705110,592122,027-28.44 %-97.08 %-117.46 %
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์   
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ   258,362252,053248,77923,35419,86722,39590.96 %92.12 %91.00 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3   369,107352,007335,24912,06612,09015,97496.73 %96.57 %95.24 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5   81,95498,447106,90713,89812,18510,57483.04 %87.62 %90.11 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9   182,78374,33670,4698,9079,1918,29895.13 %87.64 %88.23 %
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง   1,809,5564,327,7566,393,95522,34817,88625,01998.76 %99.59 %99.61 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2   317,194328,654308,70637,87230,33121,60088.06 %90.77 %93.00 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7   39,248514,801521,0498,4897,5405,40178.37 %98.54 %98.96 %
กองกฎหมาย   29,49627,39324,38910,0709,2517,59765.86 %66.23 %68.85 %
กองคดีอาญา   24,63525,97323,9255,9225,6306,68575.96 %78.32 %72.06 %
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง   
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน   148,03931,99531,88510,81913,66813,71092.69 %57.28 %57.00 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6   330,873263,692276,3354,8212,3014,45098.54 %99.13 %98.39 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1   350,019350,019350,019165,222201,94474,22952.80 %42.30 %78.79 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2   88,92584,00987,97368,29768,11859,11123.20 %18.92 %32.81 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3   228,94539,18639,404120,485130,141117,30047.37 %-232.11 %-197.68 %
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4   23,58721,75723,72419,38019,11912,90117.84 %12.13 %45.62 %
บก.ปส.2 บช.ปส.   78,85584,53685,13742,38563,79947,36846.25 %24.53 %44.36 %
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)   88,160127,161126,50663,856300,86470,45927.57 %-136.60 %44.30 %
บก.ปส.4 บช.ปส.   126,385137,009134,742116,758121,409116,5467.62 %11.39 %13.50 %
บก.ปส.1 บช.ปส.   73,03471,83371,696202,784229,014209,861-177.66 %-218.82 %-192.71 %
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.   74,56274,56274,56291,628100,11671,572-22.89 %-34.27 %4.01 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5   
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9   
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ   
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล   
กองบังคับการตำรวจจราจร   459,989405,001459,979809,413849,7901,109,901-75.96 %-109.82 %-141.29 %
บก.ตชด.ภาค 1   
บก.ตชด.ภาค 2   45,78645,19045,70027,73928,48225,85739.42 %36.97 %43.42 %
บก.ตชด.ภาค 3   1,076,051992,1091,036,615112,64469,27974,24289.53 %93.02 %92.84 %
บก.ตชด.ภาค 4   60,73360,73360,73358,31859,22455,7553.98 %2.48 %8.20 %
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.   29,92831,21831,831280,334378,253348,035-836.71 %-1,111.65 %-993.39 %
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.   118,591118,591118,59190,098135,56786,42524.03 %-14.32 %27.12 %
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6   30,78130,78130,78126,52325,87623,33813.83 %15.93 %24.18 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10   842,127983,912944,6678,9998,8979,16198.93 %99.10 %99.03 %
โรงพยาบาลดารารัศมี   45,06145,08545,1305,0943,8993,25788.70 %91.35 %92.78 %
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า   
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4   831,073892,124907,5075,6666,4604,81099.32 %99.28 %99.47 %
บก.กฝ.บช.ตชด.   
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา   9,88710,16010,1602,4032,3601,46375.70 %76.77 %85.60 %
กองบัญชี(กช.สงป.)   22,14522,96522,5049,6928,92411,03956.23 %61.14 %50.95 %
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   84,61664,86164,86172,90581,01673,95613.84 %-24.91 %-14.02 %
กองอัตรากำลัง สกพ.   32,41425,75029,6565,1157,6024,79384.22 %70.48 %83.84 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8   736,2101,312,2801,263,1399,61624,13424,24898.69 %98.16 %98.08 %
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.   50,14350,14350,14328,80322,92522,03042.56 %54.28 %56.07 %
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.   38,63340,29241,90339,09334,75029,889-1.19 %13.75 %28.67 %
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1   795,497487,872468,6299,3188,06410,13698.83 %98.35 %97.84 %
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7   54,29654,29654,29691,65271,16672,825-68.80 %-31.07 %-34.13 %
รวม14,705,20017,407,32419,608,6277,169,0468,143,1887,755,94851.25 %53.22 %60.45 %