เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   1,548,1571,593,9621,370,7472,678,1512,545,8712,888,518-72.99 %-59.72 %-110.73 %
รวม1,548,1571,593,9621,370,7472,678,1512,545,8712,888,518-72.99 %-59.72 %-110.73 %
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   82,31984,02377,09422,36619,53014,72272.83 %76.76 %80.90 %
รวม82,31984,02377,09422,36619,53014,72272.83 %76.76 %80.90 %