เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   1,605,5101,587,0291,544,4571,011,6041,022,5461,006,96436.99 %35.57 %34.80 %
รวม1,605,5101,587,0291,544,4571,011,6041,022,5461,006,96436.99 %35.57 %34.80 %
หน่วยงานภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 1 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   76,90074,56274,55516,13622,52212,64479.02 %69.79 %83.04 %
รวม76,90074,56274,55516,13622,52212,64479.02 %69.79 %83.04 %