เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  10
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  111,485,8101,731,6401,432,1101,280,2011,186,1301,122,24313.84 %31.50 %21.64 %
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  112,228,5952,700,3662,605,6102,786,7182,553,5082,390,317-25.04 %5.44 %8.26 %
สำนักงบประมาณ  113,528,4953,455,4513,237,1212,850,0002,809,0002,652,00019.23 %18.71 %18.08 %
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  111,943,1001,517,7811,462,2641,106,0951,154,2071,090,08643.08 %23.95 %25.45 %
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   111,504,3733,479,4424,610,2491,398,9001,458,4671,190,5647.01 %58.08 %74.18 %
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  113,631,0853,788,1063,600,1793,262,0002,900,0002,613,00010.16 %23.44 %27.42 %
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  112,529,4192,617,6032,375,1411,892,3371,954,0921,682,94525.19 %25.35 %29.14 %
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  111,236,6481,249,7851,208,140675,000642,000498,00045.42 %48.63 %58.78 %
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  111,663,4131,529,6351,487,4711,241,0961,184,842943,59125.39 %22.54 %36.56 %
กรมประชาสัมพันธ์  5512,283,45212,948,91412,530,25110,488,87610,079,8399,645,51814.61 %22.16 %23.02 %
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  10
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  111,311,0081,424,0041,255,3271,008,000913,000822,00023.11 %35.88 %34.52 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  10
รวม201533,345,39836,442,72635,803,86327,989,22326,835,08624,650,26416.06 %26.36 %31.15 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  10
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  1170,44769,18469,02110,51914,74513,15685.07 %78.69 %80.94 %
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  1192,931125,864124,476101,27375,59166,852-8.98 %39.94 %46.29 %
สำนักงบประมาณ  11103,852104,177104,85329,08931,14218,90471.99 %70.11 %81.97 %
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  1166,88265,32265,60723,92612,7929,86064.23 %80.42 %84.97 %
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   1173,76473,53673,31117,45811,63012,00176.33 %84.18 %83.63 %
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  1185,09283,35481,10315,24714,20510,70282.08 %82.96 %86.80 %
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  1177,88877,64478,31723,58218,82719,65169.72 %75.75 %74.91 %
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  10
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  1181,84781,34681,2095,6804,8302,66693.06 %94.06 %96.72 %
กรมประชาสัมพันธ์  55182,038180,674181,05948,81552,474167,26773.18 %70.96 %7.62 %
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  1158,29358,53457,81211,61710,0856,79380.07 %82.77 %88.25 %
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  1167,98367,92068,0082,9741,9351,66895.63 %97.15 %97.55 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  10
รวม2015961,018987,557984,774290,180248,258329,52269.80 %74.86 %66.54 %