เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  112,204,9502,209,9162,126,8531,230,5161,212,2841,196,23844.19 %45.14 %43.76 %
กรมการค้าต่างประเทศ  10
กรมการค้าภายใน  33333,383,7993,560,2643,307,6802,282,5372,303,6462,226,54632.55 %35.30 %32.69 %
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   111,743,8121,745,3571,676,0401,119,2291,099,2771,073,57935.82 %37.02 %35.95 %
กรมทรัพย์สินทางปัญญา   112,276,3982,284,9132,207,4461,807,8351,804,5691,640,60120.58 %21.02 %25.68 %
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  113,266,1482,985,0983,187,1452,509,1642,466,2602,218,63723.18 %17.38 %30.39 %
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  112,468,7502,496,7792,369,9312,461,4702,299,3472,282,1020.29 %7.91 %3.71 %
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  111,481,8701,506,6581,475,613394,188427,789586,49073.40 %71.61 %60.25 %
รวม403916,825,72616,788,98616,350,70811,804,93911,613,17311,224,19429.84 %30.83 %31.35 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  1166,13266,13263,94315,63913,14210,73276.35 %80.13 %83.22 %
กรมการค้าต่างประเทศ  10
กรมการค้าภายใน  3333355,709359,830374,505267,043139,399143,30724.93 %61.26 %61.73 %
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   1167,26167,29567,29513,3119,3915,63780.21 %86.05 %91.62 %
กรมทรัพย์สินทางปัญญา   1180,02179,86179,77418,73813,3747,89576.58 %83.25 %90.10 %
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  1181,02480,99081,66523,30418,29811,16971.24 %77.41 %86.32 %
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  1178,58974,19974,12417,83113,0368,00377.31 %82.43 %89.20 %
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  1160,80460,91760,9174,6074,2902,81992.42 %92.96 %95.37 %
รวม4039789,540789,224802,223360,472210,930189,56154.34 %73.27 %76.37 %